Онлайн Практика в сферата на хранителни нарушения

Подходяща за бивши, настоящи и бъдещи курсисти

на УНИКАЛ Онлайн Институт

Екипът на Първа Българска Организация за Хранителни Нарушения (ХН) – Асоциация УНИКАЛ, като част от УНИКАЛ Онлайн Институт, в ролята си на ментори, ръководен от супервизиращият международно признат експерт в сферата на хранителни нарушения д-р Елисавета Павлова- психолог, лектор и консултиращ обучител, основател на УНИКАЛ.

  1. Практиката предлага трупане на ценни познания и умения в работа с различни възрастови групи, обучение и практикуване на активно слушане и краткосрочно консултиране, реална практика във виртуални методи на консултиране, водене на групови събития и трупане на ценен опит за работа в сферата на хранителните нарушения.
  2. В онлайн практиката се прилага дългогодишно практикувания модел на трениране с ролеви игри, по който създателят на програмата д-р Елисавета Павлова е тренирала няколко години в практиките си в Канада с т. нар. подходи на учене “Лърнинг бай дуинг” (учене чрез правене) и “Пиър Лърнинг” (учене от връстниците/ в смисъл от другите с нас). Подходите се прилагат от практикантите върху реални случаи с лица с ХН от Линията на Асоциация УНИКАЛ за безплатно изслушване, подкрепа и насочване за засегнати лица от ХН и техните близки- родители и семейства.   
  3. За превенция на ХН се предоставя възможност на практикантите да подготвят онлайн презентации, видеа, събития/ уъркшопи насочени към широката аудитория засегната от различни форми на нарушено хранене; както и подготовката на инфомационни сесии насочени към родители и подкрепящи възстановяванено на засегнатите от ХН лица – с цел ранно откриване, скрининг и рефериране към специалисти и програми за подкрепа за засегнати от анорексия, булимия, хиперфагия или безконтролно преяждане, емоционално хранене и другите под-прагови форми.
  4. Практикантите ще получат и допълнителни познания в сферата на здравословното интуитивно хранене, подобряване на образа на собственото тяло, повишаване на самооценката/самочувствието и увереността в различни сфери, медийна критичност и запознаване с принципите за позитивно (или неутрално отношение) към тялото на създадената от д-р Елисавета Павлова преди близо 10 години общност за окуражаване в изграждане на уверени тела LOVED BODIES.
  5. Практикантите ще работят по различните дейности и задачи насочвани и подкрепяни от ментор, с обучение и опит в сферата на хранителни нарушения и под ръководството и супервизията на д-р Елисавета Павлова.
  6. Продължителността на практиката е 3 месеца или около 240 академични часа.

  7. Таксата за практика е 495 лв., като след приключването и се получава сертификат от с печати на Асоциация и Институ УНИКАЛ.

  8. За да се включите в практиката е нужно да сте бивш или настоящ курсист, който е/или е в процес на успешно преминаване през обучението си в “Базово консултиране при хранителни нарушения”, което е с новото наименование от Януари месец 2024 г. “Базов консултант по мулти-аспекти на хранителни нарушения”.

  9. За записване моля, изпратете имейл на: bia.unikal@gmail.com с Тема: Заявка за Практика, но ако се записвате в момента за Базовото обучение, напишете го в имейла и поискайте допълнително и заявка за него.

Вижте програмата на практиката– по дейности и часове, по-долу!

Програма на Практиката

Дейност Задачи Часове
Обучение и практика в Активно слушане и
краткосрочно консултиране
Обучение в базови умения за активно слушане и краткосрочно консултиране и практикуването му по метода ” учене чрез правене”. Практиката се
реализира в малки групи от по 3-ма практиканти; като ролеви игри със водене на доклади за наблюдавани умения/грешки и съответна супервизия, както и с реални индивиди-засегнати от хранителни нарушения и техните родители и/или близки-подкрепящи ги лица търсещи помощ и лечебни ресурси за децата си с ХН.
60
Консултиране в групов формат Обучение и практика – в ролеви формат и/или при възможно организиране/ събиране на групи с реални индивиди засегнати от хранителни нарушения (ХН) – водене на групи за подкрепа според разнообразните нужди на засегнатите от хранителни нарушения-анорексия, булимия, хиперфагия/безконтролно преяждане,
емоционално хранене и други подпрагови форми на ХН; подготовка и водене на онлайн информационни сесии за родители и подкрепящи засегнатите от ХН лица.
50
Виртуални методи в
консултирането
Обучение и практика във виртуални методи на консултиране, които специално при хранителни нарушения са доказали в десетки научни световни изследвания еднаква ефективност на терапевтичен ефект с консултирането лице в лице. Включени са онлайн/виртуално консултиране- Гореща Линия, както и употребата на Социални Мрежи: Фейсбук, Отворена група за подкрепа; Инстаграм и You Tube Лайв събития. 50
Превенция на ХН включваща обучение и участие
в подготовката на онлайн презентации,
събития, видеа,
уъркшопи и други.
Обучение, подготовка на материала за съответната активност, организиране и провеждане (А. превенция и обучение в методи за лечение на ХН; Б. Интуитивно хранене и справяне с проблемите с храна и тяло; В. подобряване на образа на тялото; Г. повишаване на само-оценка/ самочувствие и увереност Д. масмедийно обучение- в критично оценяване на нездравословният идеал за “слабост” и други. 60
Употреба на въпросници/скрининги за
превенция на ХН
1. Администриране на въпросници, които са валидирани за българската популация от д-р Елисавета Павлова, по време на докторската и дисертация в сферата на ХН
2. Изчисляване на резултати от въпросниците/скрининги
3. Анализ на резултати от въпросниците /скрининги
20
  • При готовност за записване за онлайн практиката моля, изпратете имейл с молбата си за кандидатстване на имейл: bia.unikal@gmail.com с Тема: Заявка за Практика, но ако се записвате в момента за Базовото обучение, напишете го в имейла и поискайте допълнително и заявка за него.